Obchodné podmienky do 21.6.2019 do 7.10.2019

Obchodné podmienky platné od 21.6.2019 do 7.10.2019

pre nákup v internetovom obchode

www.postielky-kose.sk1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIAPREDÁVAJÚCI na www.postielky-kose.sk :Sídlo:BABYLIGHT s.r.o.

Lidická 700/19

602 00 Brno Veveří

ČR

IČ 073 67 376

nie sme platcovia DPH

Sklad a doručovacia adresa pre vrátenie a reklamaciu tovaru:BABYLIGHT s.r.o.

Ostravská 177

737 01 Český Těšín

Česká republikaKupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke.

Všetky ceny v internetovom obchode sú vrátane DPH.
2) OBJEDNANIE TOVARUPredmetom zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim je tovar uvedený v elektronickej objednávke. Elektronická objednávka spracovaná systémom e-shopu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, zmluvný vzťah vzniká potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Každá objednávka uskutočnená v e-shope POSTIELKY-KOSE.SK sa považuje za záväznú. Predajca sa zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci má povinnosť ho prevziať.

V prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu, má firma BABYLIGHT s.r.o.. právo objednávku po dohode s kupujúcim zmeniť alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.3) PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar môže zákazník platiť nasledovne:

Bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho. Číslo účtu obrdží zákazník, ak bude tovar skladom, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Společnosť BABYLIGHT s.r.o. má FIO BANKU. Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky a odoslaní čísla účtu zákazníkovi, v opačnom prípade má predávajúci právo objednávku stornovať.

Dobierkou - za tovar zaplatíte pri prevzatí zásielky kuriérovi.

Ku každej objednávke prináleží faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Kuriérska služba doručuje zásielky až do miesta dodania a to najskor v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že príjemca zásielky nebude zastihnutý na mieste dodania, kuriér zanechá na adrese Oznámenie o uložení zásielky s kontaktnými údajmi a s informáciou, kde sa zásielka nachádza. V tomto prípade musí príjemca najneskôr do 5 dní kontaktovať dispečink za účelom dohodnutia druhého doručenia zásielky, v opačnom prípade bude doručená späť odosielateľovi.

Neručíme za oneskorenú dodávku tovaru zavinené kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

4) DODACIE LEHOTY

TOVAR SKLADOM (uvedené vždy pod popisom produktu): Dodanie tovaru realizujeme v čo najkratšej dobe. Spravidla netrvá dlhšie ako 3 pracovné dni. Predajca si však vyhradzuje právo na dodanie tovaru do 10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar sa nám vyprodá a nebude k dispozícii ani do 10 pracovných dní, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

TOVAR "NA OBJEDNÁVKU" (všetok tovar, kde nie je uvedené SKLADOM) bude zákazníkovi dodaný do 30 pracovných dní od zadania objednávky (platí pri dobierke) alebo od zaplatenia objednávky (platí pri platbe na účet). Zákazník sa môže informovať o najbližších možných termínoch dodania tovaru "Na objednávku" aj vopred - pred odoslaní predbežnej objednávky, odoslaním dotazu na email: postielky-kose@postielky-kose.sk alebo na mobilnom čísle 00420 722 00 22 44.

5) DODANIE A PREVZATIE TOVARU

Dodanie tovaru realizujeme v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom zmluvného prepravcu predávajúceho (kuriér GLS, DPD).

V deň odoslania objednávky (t.j. v deň odovzdania zásielky prepravcovi na doručenie) sa zmení status objednávky kupujúceho na „ODOSLANÁ“, o čom je kupujúci oboznámený formou informačného e-mailu a telefonicky.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo budú potrebné viac ako 2 pokusy o doručenie z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na adrese uvedenej v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci vo výške nákladov stanovených spoločnosťou realizujúcou dopravu.

Pred podpísaním protokolu o prevzatí zásielky od prepravcu je kupujúci povinný vizuálne skontrolovať, či nie je zásielka poškodená. Pri zrejmých poškodeniach zásielky musí byť IHNEĎ SPÍSANÝ REKLAMAČNÝ PROTOKOL s prepravcom o rozsahu poškodenia. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a v prípade poškodenia alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našej emailovej adrese. Reklamácia tovaru poškodeného dopravou musí byť uplatnená u predávajúceho najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.

6) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

/VRÁTENIE TOVARU/

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 7 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa prevzatia tovaru (§ 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť (body 8.6 a 8.7), a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM na účet uvedený kupujúcim. NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU ZNÁŠA KUPUJÚCI.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU, a to buď prostredníctvom e-mailu na adresu postielky-kose@postielky-kose.sk .

Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!E-mail musí jednoznačne vyjadrovať zámer kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti pre identifikáciu kupujúceho, t.j. je potrebné uviesť najmä:

- číslo objednávky

- dátum uskutočnenia objednávky

- meno a adresu kupujúceho

- presnú špecifikáciu tovaru (názov, počet ks), ktorý kupujúci vracia

Zároveň kupujúci v lehote 14 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar odporúčame odoslať na adresu predávajúceho formou poistenej zásielky, primerane zabalenej, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu spolu s príslušenstvom (vrátane návodu príp. záručného listu), KÓPIOU FAKTÚRY a krátkou žiadosťou, vyjadrujúcou zámer kupujúceho vrátiť tovar. V žiadosti uveďte aj číslo bankového účtu.

Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:

BABYLIGHT s.r.o.

Ostravská 177

735 62 Český Těšín – Mistřovice

Česká republika

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale (napr. zbavený pôvodného obalu, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený), predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu alebo o hodnotou jeho opotrebenia (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

7) ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetok tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Ak chcete zákazník tovar reklamovať, vopred nás informuje telefonicky a e-mailom na

postielky-kose@postielky-kose.sk . Zákazník tovar doručí na vlastné náklady na adresu:

BABYLIGHT s.r.o.

Ostravská 177

735 62 Český Těšín – Mistřovice

Česká republika

Zásielku odporúčame poistiť pre prípad straty alebo poškodenia.

K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Bez dokladu o kúpe nie je možné zahájiť reklamačné konanie. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. Kupujúci je povinný predložiť tovar na reklamáciu KOMPLETNÝ A ČISTÝ. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu prevzatia tovaru na reklamáciu.


Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti:

označenie reklamovaného tovaru
dôvod reklamácie
dátum nákupu
tovar musí byť predložený kopletný aj s pôvodným príslušenstvom
tovar zašlite ako doporučený poistený balík (nie na dobierku) na našu adresu


Záruka sa nevzťahuje na:

vady vzniknuté bežným používaním
nesprávnym použitím výrobku
nesprávnym skladovaním
vady spôsobené násilným alebo neodborným zásahom


Náklady na dopravu reklamovaného tovaru do firmy hradí zákazník. V prípade neuznania reklamácie si môže zákazník reklamovaný tovar prevziať osobne alebo bude doručený dobierkou.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatím tovaru našou firmou.9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVOsobné údaje nakupujúcich uchovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a neposkytujeme ich tretím osobám, s výnimkou dopravcov pre zabezpečenie vybavenia objednávky.SPÔSOB DORUČENIA POŠTOVNÉ BALNÉ
KURIÉR
Doručenie vašej objednávky kuriérskou službou na vami uvedenú doručovaciu adresu. Doba dodania 3 pracovné dni od odoslaní tovaru. 10,80 EUR ZDARMA


SPÔSOB ÚHRADY POPLATEK
BANKOVÝM PREVODOM, FIO BANKA
Za tovar ZAPLATÍTE VOPRED bankovým prevodom až ak máme tovar skladom, pak zasielame číslo účtu zákazníkovi BEZ POPLATKU
DOBIERKA
Za tovar zaplatíte V HOTOVOSTI pri prevzatí balíka kuriérovi. 2,40 EUR